{lang: 'cs'}
česky | English

aktuálně

co to je

006
fotky video

005
fotky

004
fotky

003
fotky video

002
fotky video

001

Oficiální projevy v mnoha jazycích

česká verze:

Dnes jsme se tu sešli, abychom byli svědky otevření nové poštovní schránky namísto staré poštovní schránky, jež stávala na rohu Masarykovy ulice a Jánské ulice. Vzhledem k programu rozšiřování ulic, prováděnému Městským úřadem, byla poštovní schránka z Masarykovy ulice odstraněna, a poštovní schránka na zdi v Zámečnické ulici se stala jedinou poštovní schránkou v oblasti Masarykovy ulice. Tato nová poštovní schránka umožní místním obyvatelům z oblasti Masarykovy ulice posílat dopisy, pohledy a malé balíčky bez toho, že by si zacházeli k poštovní schránce v Zámečnické ulici, nebo k poštovní schránce na poště v Poštovské ulici, již mnozí lidé používali, ale v čemž nyní ustanou, díky otevření této poštovní schránky a také díky reorganizaci distribuce poštovních schránek v celé oblasti, jež započne v červenci otevřením nových poštovních schránek na poštovním úřadu v Novobranské ulici.

slovenská verze:

Dnes sme sa tu zišli, aby sme boli svedkami otvorenia novej poštovej schránky na mieste starej poštovej schránky, ktorá stávala na rohu Masarykovej ulice a Jánskej ulice. Vzhľadom k programu rozširovania ulíc, realizovanému Mestským úradom, bola poštová schránka z Masarykovej ulice odstránena a poštová schránka na stene na Zámočníckej ulici sa stala jedinou poštovou schránkou v oblasti Masarykovej ulice. Táto nová poštová schránka umožní miestnym obyvateľom z oblasti Masarykovej ulice posielať dopisy, pohľadnice a malé balíčky bez toho, že by zachádzali k poštovej schránke na Zámočníckej ulici, alebo k poštovej schránke na pošte na Poštovskej ulici, ktoré mnohí ľudia doteraz používali, ale odteraz prestanú, vďaka otvoreniu novej poštovej schránky a tiež vďaka reorganizácii distribúcie poštových schránok v celej oblasti, ktorá začne v júli otvorením nových poštových schránok na poštovom úrade v Novobranskej ulici.

anglická verze:

We are here today to witness the opening of a new box to replace the box which used to stand at the corner of Masaryk Road and Jánská Road. Owing to the road-widening programme carried out by the Borough Council, the Masaryk Road box was removed, leaving the wall box in Zámečnická Road as the only box for the Masaryk Road area. This new box will enable the people of the Masaryk Road area to post letters, post-cards and small packages without recourse to the Zámečnická Road box or to the box outside the post office at Poštovská Parade which many people used to use, but which has now been discontinued owing to the opening of this box and also the reorganization of box distribution throughout the whole area, which comes into force with the opening of new boxes at the Novobranská Road Post Office in July.

francouzská verze:

Nous sommes ici ce matin pour loire témoin a l'ouvermre de la nouvelle boîte pour reinplacer la boîte qui autrefois était placée au coin d'Masaryk Rue et Jánská Rue. Porte que du projet pour l'égissement de la hie qui fait par le Borough Council, la boîte dam Masaryk Rue est remplacée, et la boîte de tour dons Zámečnická Rue, est la seule boîte pour le région d'Masaryk Rue. Cette boîte nouvelle rendra capables les hommes d'Masaryk Rue de merue dons la poste les lettres, les cane-postales, et des petits paquets sans avant besoin de la boîte de tour dons Zámečnická Rue, ou les boîtes de la Poštovská Rue bureau de poste, qui beaucoup des hommes one fait usage mais qui est maintenant disconfinuée parce que l'ouverture de cette boîte ici, et le réorganisation régionale que commence avec l'ouverture des boîtes au bureau de poste en Novobranská Rue le juillet.

německá verze:

Wir haben uns heute hier versammelt, um Zeuge der feierlichen Inbetriebsetzung des neuen Briefkastens an Stelle des alten Briefkästens, der an der Ecke der Masaryk- und Jánská Straße stand. In Folge der von dem Stadtamt durchgeführten Erweiterung der Straßen, wurde der Briefkasten von der Masarykstraße entfernt und der Briefkasten in der Jánská Straße wurde so zum einzigen Briefkasten in der Gegend um die Masarykstraße. Dieser neue Briefkasten ermöglicht den hiesigen Bewohnern aus der Umgebung der Masarykstraße Briefe, Postkarten und verschiedene kleine Päckchen zu schicken, ohne zu dem Briefkasten in der Zámečnická Straße gehen zu müssen, oder zu dem Briefkasten an der Post in der Poštovní Straße, wie es bisher viele Menschen getan haben, was aber jetzt dank der Eröffnung dieses neuen Briefkastens aufhört und auch dank der Reorganisation der Briefkasten-Distribution in dem ganzen Gebiet, die im Juli durch die Eröffnung von neuen Briefkästen an dem Postamt in der Novobranská Straße angefangen werden wird.

maďarská verze:

Mi ma elmentünk,hogy tanuk legyünk az új póstaláda megnyitásánk, amely a régi postaláda helyén, a Masarykova nés Jánská utca sarkán áll. Tekintrttrl a városi tanács utca-szélesitési programjára, a postaláda a Masarykova utcából le lett szerelve, ezáltal agyedül a Zámečnická utcában a falra szerelt postaláda ált az egész Masarykova utca rendel kezésére. Ez az új postaláda lehetőséget nyujt a Masarykova utca lakosainak, hogy képeslapot, levelet vagy kisseb csomagot küldjenek el anélkül hogy elmennének a Zámečnická utcai postaládához, vagy a posta utcában lévő postánál elhelyezett postaládához, melyet sok ember használt, de még nem kell, köszönet az új postaláda megnyitásának. Köszönet továbban a postaláda elhelyező szervezőknek, hogy a környéken juliusban új postaládát nyitnak a Novobranská utcában a postahivatalnák.

polská verze:

Zebraliśmy się tu dzisiaj, żeby dokonać odsłonięcia nowej skrzynki pocztowej, która zastąpi skrzynkę stojącą dotychczas na rogu Masarykovy ulice i Jánské ulice. W związku z realizacją programu poszerzania dróg, skrzynka przy Masarykovy ulici została zlikwidowana, zaś skrzynka wisząca na murze przy Zámečnicke ulici stała się jedyną skrzynką dla mieszkańców Masarykovy ulice. Nowa skrzynka pozwoli mieszkańcom rejonu Masarykovy ulice wysyłać listy, pocztówki i małe paczki bez konieczności udawania się na Zámečnickie ulice lub korzystania ze skrzynki w Urzędzie Pocztowym przy Poštovske ulicy z której wielu korzystało. A co nie będzie już konieczne dzięki otwarciu tej skrzynki oraz reorganizacji ustawienia skrzynek pocztowych w całej dzielnicy. Kulminacją tego będzie otwarcie nowych skrzynek w Urzędzie Pocztowym przy Novobranske ulici w lipcu.

finská verze:

Olemme täällä tänään todistamassa uuden laatikon avaamista, joka korvaa vanhan laatikon, joka puolestaan pidettiin Masarykova tien ja Jánská tien kulmauksessa. Valtuuston hoitaessa tien leveys ohjelmaa, Masarykova tien laatikko siirrettiin jättäen muurilaatikon Zámečnická tiellä ainoaksi laatikoksi Masarykova tien alueella. Tämä uusi laatikko mahdollistaa Masarykova tien alueen väestön postittaa kirjeitä, postikortteja ja pieniä pakkauksia ilman turvautumista Zámečnická tien laatikkoon tai laatikkoon postitoimiston ulkopuolella Po1tovská tiellä, jota monet ihmiset käyttivät, mutta joka nyt on lakkautettu johtuen uuden laatikon avaamisesta, mutta myös laatikkojakelun uudelleenorganisoimisesta koko alueella, joka tulee voimaan uusien laatikkojen avajaisissa Novobranská tien postitoimistossa heinäkuussa.

zpět

úvodní obrázek PRH